Yhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Työpajayhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden haittojen ja päihdehaittojen lieventäminen ja ehkäiseminen sekä työpajatoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa harjoittamalla julkaisutoimintaa, työllisyydenedistämis- ja päihteettömyyshanketoimintaa, järjestämällä koulutusta, työtilaisuuksia, vapaa-ajanohjausta, sekä vaikuttamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien elinolosuhteiden parantamiseen Keski-Suomessa yhteistyössä yhdistysten, viranomaisten ja yritysten kanssa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia  ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita sekä asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä ne oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen periaatteet ja toimintamuodot.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen erikseen valitsema puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä . Yhdistyksen hallitukseen valitaan 3 varajäsentä,  jotka astuvat tehtäviinsä valintajärjestyksessä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään puolen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessaan läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin erikseen.

7. Tilit ja tarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokous avataan;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto;
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen;
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. päätetään jäsenmaksujen suuruudet;
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle;
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
10. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö;
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitellyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä  kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

11. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

12. Yhdistyslaki

Siltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. 

 

Sivuston toteutus: Taitotupa